વિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી : ધોરણ : ૬Std_6_Science_Sem_1_All Chapter Unit Test & Ann Exam Download
STD : 6, SEM : 2, SUB : SCIENCE AND TECHNOLOGY

MCQs FILE

FILE NI VISESTAA
School Exam, Veekly Test, Unit Test, Gunotsav, NMMS, Javaahar Navoday Vidhyaalay Exam, PTC, B.Ed., GPSC, UPSC ni Exam ni Tyaari Maate Upyogi

QUE ANSWER PDF FILE[1.46MB] DOWNLOAD


QUE PAPER PDF FILE[1.12MB]  DOWNLOAD

COMPUTER FLASH GAME 
ALL FILE SIZE 2.5 MB

CHAPTER-1 DOWNLOAD

CHAPTER-2 DOWNLOAD

CHAPTER-3 DOWNLOAD

CHAPTER-4 DOWNLOAD

CHAPTER-5 DOWNLOAD

CHAPTER-6 DOWNLOAD

CHAPTER-7 DOWNLOADCHAPTER-8 DOWNLOAD
AA WEBSITE NI KOY PAN  COMPUTER GAME MAA PASSWORD PUCHHE TO kalpeshchotalia LAKHVO.

STD-6-SCIENCE-SEM-2-CHAPTER-1 PRANI JAGAT       

STD-6-SCIENCE-SEM-2-CHAPTER-2


QUESTATION PAPER GENERATOR
2 minit maa MEGI & 5 Minit maa QUESTATION PAPER banaavo
1⃣FIRST TIME IN GUJARAT PRIMARY EDUCATION 

⏩STD-6 SEM-2 
⏩SUB: SCIENCE 

📝FILE NI VISESTA... 
📌Raajy Sarkaar Dwaraa Aapvaa Maa Aavel Formate Mujab Tyaar Questation Paper Banaavi Sakso 
📌Ek k Ek thi Vadhu Paath Nu Misran Kari Questation Paper Banaavi Sakso 
📌Fakt Prasno j Silekt Karvaanaa 
📌Aaakhu Paper Type Karvaamaathi Chhutkaaro 
📌Aa Softwer maa Darek Paath ni 
        Unit Test, 
        Weekly Test, 
        Satrant Pariksha, 
        Varsik Parikash, 
        Class Work, 
        Home Work, 
       Vaction Assignment 
       Banaavi Sako chho 

📌Koy Pan Prakaar Ni Exam Maate Nu Paper Banaavi Sako chho 
📌Government & Private SCHOOL, Tution Classes Mate Khaas Upyogi 
📌File Size Ekdam Naani 

QUE PAPER GENERATOR [390 KB] DOWNLOAD

                                               QUESTATION PAPER KEVI RITE BANAAVSO??????????????

🔆QUESTATION PAPER GENERATAR --MS OFFICE 2007 K TETHI VADHU VERSION MAATE J UPYGI CHGE.

5 comments:

 1. MUKUND SANGHANI12/14/2015 08:44:00 AM

  Good work.very useful in gunotsav.
  2 sem na pan mcq muko tevi vinanti.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Nava cilebus nu banav jone sir...

  ReplyDelete
 4. STD 6 thi 8 nu e content khas karine videos joie chhe

  ReplyDelete
 5. Magi test social science banavi che to madad karjo

  ReplyDelete