આજે નવુ શું ?

આ બ્લોગની તમામ જુની પોસ્ટ ઉપરના લાગુ પડતા મેનુમાં મુકેલ છે.

 

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 11 Digital Multimedia Pdf Text Book Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 11 Digital Multimedia Flip Text Book Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 16 Digital Multimedia Pdf Text Book Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 16 Digital Multimedia Flip Text Book Download

NCERT Std-10 New PDF Text Book July_2019 Click Me

Std-8_Maths-Varshik Pariksha Que Paper Download

Std-3_AasPaas-Chapter : 13 to 25 Unite Test and Second Sem Test Download

Std-3_Gujarati-Chapter :7 to 14 Unite Test and Second Sem Test Download

Std-3_Maths-Chapter :8 to 14 Unite Test and Second Sem Test Download

ધોરણ : 3 Sem-1, 2 
Std_3_AasPaas_Adhyayn Nispati_Sem_2 DOWNLOAD

Std_3_Gujarati_Adhyayn Nispati_Sem_2 DOWNLOAD

Std_3_Maths_Adhyayn Nispati_Sem_2 DOWNLOAD

Std-3_MaasVaar Aayojan_Sem_2 DOWNLOAD

Std-3_Gujarati-Chapter :7 to 14 Unite Test and Second Sem Test Download

Std-3_AasPaas-Chapter : 13 to 25 Unite Test and Second Sem Test Download

Std-3_Maths-Chapter :8 to 14 Unite Test and Second Sem Test Download

Std-3_Gujarati-Chapter-1 to 6-Unite Test and Firs Sem Test Download

Std-3_AasPaas-Chapter-1 to 12-Unit Test and First Sem Test Download

Std-3_Maths-Chapter-1 to 7-Unit Test and First Sem Test Download


ધોરણ : 3, Digital MultiMedia Pdf Text Book
જેમાં છે (1) Mp4 HD Video (2) KBC Type Computer Quiz (3) Questation Paper PDF (4) Study Material PDF (5) Home Work PDF (6) Computer Excel Game + Home Work (7) Android Mobile Apps (8) Coloring Page PDF (9) Mp3 (10) Online Test

Click & Direct Download

ધોરણ : વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ :Download

ધોરણ : વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : વિષય : આસપાસ પ્રકરણ :Download

ધોરણ : વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : Download

ધોરણ : વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 13 Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 14 Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 15 Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 16 Download

ધોરણ : વિષય : ગણિત પ્રકરણ :Download

ધોરણ : વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download

ધોરણ : વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download


ધોરણ : વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 10 Download


ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 11  Downloadધોરણ : 3, Digital MultiMedia Flip Text Book (Computer)
જેમાં છે (1) Mp4 HD Video (2) KBC Type Computer Quiz (3) Questation Paper PDF (4) Study Material PDF (5) Home Work PDF (6) Computer Excel Game + Home Work (7) Android Mobile Apps (8) Coloring Page PDF (9) Mp3 (10) Online Test

Click & Direct Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : 1  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : 2  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : 3  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : 4  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : 5  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગુજરાતી પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 1  Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 2  Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 3  Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 13 Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 14 Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 15 Download

ધોરણ : 3  વિષય : આસપાસ પ્રકરણ : 16  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 1  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 2  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 3  Download


ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 4  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 8 Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 9  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 10  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 11  Download

YEAR : 2016-17
RESULT: 1 TO 8 

PATRAK:A+B+C+F 

FONT : SHRUTI 


STD-1:A+B+C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-2:A+B+C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-3:A+B+C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-4:A+B+C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-5:A+B+C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-6:A+B+C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-7:A+B+C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-8:A+B+C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

============================================================
RESULT: 1 TO 8 
PATRAK:A+B+C+F 
FONT : KAP+LMG FONT STYLE 
=========================================================== 

STD-1:A+B+C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-2:A+B+C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-3:A+B+C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-4:A+B+C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-5:A+B+C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-6:A+B+C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-7:A+B+C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-8:A+B+C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD


=================================================================== 
RESULT: 3 TO 8 
PATRAK : C+F 
FONT : SHRUTI FONT 
===================================================================


STD-3:C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-4:C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-5:C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-6,7,8:C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD


======================================================================== 
RESULT: 3 TO 8 
PATRAK : C+F 
FONT : KAP+LMG FONT STYLE 
======================================================================


STD-3:C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-4:C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-5:C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

STD-6,7,8:C+F+KAP+LMG FONT DOWNLOAD

========================================================================= 
PRAGNA RESULT: 3,4,5 
PATRAK : A+B+C+F 
FONT : SHRUTI FONT 
======================================================================== 
STD-3(PRAGNA):C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

STD-4(PRAGNA):C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD


STD-5(PRAGNA):C+F+SHRUTI FONT DOWNLOAD

⬇⬇⬇⬇⬇⬇ ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
FONT DOWNLOAD 
⬇⬇⬇⬇⬇⬇ ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Font-kalpeshchotalia1 DOWNLOAD

Font-kalpeshchotalia3 DOWNLOAD

Font-Wingding2 DOWNLOAD

Font-kap127 DOWNLOAD

Font-Latest Trisna DOWNLOAD

Font-kap024 DOWNLOAD

CCC EXAM ALL TYPE OF MATERIAL-PDF FILE+MOBILE APPs+COMPUTER GAME+ALL VIDEO DOWNLOAD KARVA AHI CLICK KARO.

INCOME TAX FORM FY : 2018-19 & AY : 2019-20

(1) How to use IncomeTax Calculator Fy:2018-19 & Ay:2019-20 (Video) Download

(2) IncomeTax Calculator Fy:2018-19 & Ay:2019-20  (Excel) Download

(3) Bank Challan Form No : 280 (Excel) Download

(4) Arryers Calculator [10-E] (Excel) Download

(5) 10 E Letter (Word Doc) Download

(6) Ghar Bhada Pahoch 10 E Letter (Word Doc) Download

(7) Jaruri Font (Kalpeshchotalia1 Font) Download

CPF માટેના FORM

NEW NPS CSRF 1.2 & 1.3 (EXCEL & PDF  FORM)NEW CPF EXCEL FORMPRAN NEW FORM


HOW TO FILL NEW CSRF 1.2 & 1.3 EXCEL FORM
      CSRF 1.2 & 1.3 EXCELફોર્મ કેવી રીતે ભરશો ?

This is NEW CSRF 1.3 EXCEL FORM (EXCEL FILE LINK)
આ NEW CSRF 1.3 FORM (EXCEL FILE LINK)ની લીંક છે.


This is NEW CSRF 1.3 FORM (PDF FILE LINK)
આ NEW CSRF 1.3 FORM (PDF FILE LINK)ની લીંક છે.


This is NEW CSRF 1.2 EXCEL FORM (EXCEL FILE LINK)
આ NEW CSRF 1.2 FORM (EXCEL FILE LINK)ની લીંક છે.


This is NEW CSRF 1.2 FORM (PDF FILE LINK)
આ NEW CSRF 1.2 FORM (PDF FILE LINK)ની લીંક છે.

FONT LINK
This is KALPESHCHOTALIA1 FONT LINK
આ KALPESHCHOTALIA1 FONT LINK ની લીંક છે.

ONLINE CPS(CPF) KEVI RITE CHEK KARSO? VIDEO FILE (17.7 MB) DOWNLOADINCOME TAX CALCULATOR 

FY : 2016-17 

AY : 2017-18 
## FILE NI VISESTAA 
(1) UPYOG KARVAA MAA EKDAM SARAL 
(2) VARSIK PAGAR PATRAK 
(3) DECLARATION FORM 
(4) AAVAKVERAA NI GANTRI DARSAAVTU PATRAK 
(5) FORM NO 16 (A+B) 
(6) GHAR BHAADAA NI GANTRI AUTOMAETIK THASE & SAATHE CHHE GHAR BHAADAA NI PAHOCH NO LATEST NAMUNO 
(7) JO INCOME TAX BHARVAANO THAY TO TENAA MATE NU FORM CHALLAN NO 280 
(8) JO ARREARS GANVAANU THAAY TO TENU CALCULATOR & JARURI PATRAKO 
(9) FAKT NE FAKT COMPUTER MAA J FILE RUN THAASE. 
(10) FILE SIZE EKDAM NAANI. FAKT KB MAA. 
(11) AA FILE SCHOOL PRINCIPAL, ASS.TEACHER, BRC, CRC, PRAVAASI SIKSHAK, DRIVER, KANDAKTAR, PATAAVAALAA, RASOYA, CHOKIDAAR, MAALI MAATE UPYOGI CHHE. 


## JARURI FONT DOWNLOAD 
🔵Font-kalpeshchotalia1  DOWNLOAD

Font-kalpeshchotalia3  DOWNLOAD


INCOME TAX CALCULATOR NO UPYOG KEVI RITE KARVO TENO VIDEO KHAAS JOVO PACHHI J UPYOG KARVO.[2.3 MB]  DOWNLOAD


INCOME_TAX_CALCULATOR_FY-2016-17_AY-2017-18 : [378 KB] DOWNLOAD

GHAR BHAADAA NI PAHOCH [30 KB] DOWNLOAD

CHALLAN NO 280 [102 KB] DOWNLOAD

FORM 10-E ARREARS RELIEF CALCULATOR [84 KB] DOWNLOAD

FORM 10-E ARREARS MAATE NU PRAMAAN PATR [13 KB] DOWNLOAD