આજે નવુ શું ?

ઘરે શીખીએ
તમામ એપિસોડ માટેની લીંકપોસ્ટનું નામ, ઘોરણ, વિષય અને પ્રકાર વધુ માહિતી માટે
➤H5P વેબસાઈટમાં અલગ અલગ ર૦ પ્રકારની ઓનલાઈન ક્વિઝ મફતમાં અને સરળતાથી કેવી રીતે બનાવવી (તમામ માહિતી વીડિયો સ્વરૂપે છે.) મને ક્લિક કરો.
➤ ધોરણ : ૩ના ગુજરાતી અને આસપાસ ડિજિટલ મલ્ટીમીડિયા પી.ડી.એફ. & ફ્લીપ ટેક્સ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરવા માટે કરવા માટે. મને ક્લિક કરો.
➤ ધોરણ : ૩, ગુજરાતી, આસપાસ અને ગણિત ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપવા માટે. મને ક્લિક કરો.
➤ ધોરણ : ૩ના ગુજરાતી અને આસપાસનું (૧) માસવાર આયોજન (ર) અધ્યયન નિષ્પતિ (૩) તમામ પાઠની યુનિટ ટેસ્ટ અને વાર્ષિક પરીક્ષા પેપર મેળવવા માટે. મને ક્લિક કરો.
➤ ધોરણ : 6, વિષય : ગણિત, સત્ર : 2, પ્રકરણ : 8 થી 14ની ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપવા માટે. મને ક્લિક કરો.
➤ ગુજરાતી ભાષા માટે અક્ષર લેખન, અક્ષર સુધારણા માટે ઉપયોગી ટપકાંવાળા
  ફોન્ટ અને તૈયાર મટીરીયલ્સની પી.ડી.એફ. ફાઈલ ડાઉનલોડ માટે.
મને ક્લિક કરો.
➤ ગુજરાતી શબ્દો, વાક્યો અને ફકરાઓનું વાંચન માટે ઉપયોગી મટીરીયલ્સ માટે. મને ક્લિક કરો.