ગણિત : ધોરણ : ૧ થી ૪

ધોરણ : 3 Sem-1, 2 

Std_3_Maths_Adhyayn Nispati_Sem_2 DOWNLOAD

Std-3_MaasVaar Aayojan_Sem_2 DOWNLOAD

Std-3_Maths-Chapter : 1 to 7-Unit Test and First Sem Test Download

Std-3_Maths-Chapter :8 to 14 Unite Test and Second Sem Test Download


ધોરણ : 3, Digital Multimedia PDF Text Book
જેમાં છે (1) Mp4 HD Video (2) KBC Type Computer Quiz (3) Questation Paper PDF (4) Study Material PDF (5) Home Work PDF (6) Computer Excel Game + Home Work (7) Android Mobile Apps (8) Coloring Page PDF (9) Mp3 (10) Online Test

Click & Direct Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 1 Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download


ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 10 Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 11  Download


ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 11 Digital Multimedia Flip Text Book Download

ધોરણ : 3, Digital Multimedia Flip Text Book for Computer
જેમાં છે (1) Mp4 HD Video (2) KBC Type Computer Quiz (3) Questation Paper PDF (4) Study Material PDF (5) Home Work PDF (6) Computer Excel Game + Home Work (7) Android Mobile Apps (8) Coloring Page PDF (9) Mp3 (10) Online Test

Click & Direct Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 1  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 2  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 3  Download


ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 4  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 8 Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 9  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 10  Download

ધોરણ : 3  વિષય : ગણિત પ્રકરણ : 11  Download
GUJARATI GHADIYA/PAALAA (MP3)


GHADIYO-PAALO-1-MP3 [2.55 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-2-MP3 [2.58 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-3-MP3 [2.58 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-4-MP3 [2.58 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-5-MP3 [2.61 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-6-MP3 [2.58 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-7-MP3 [2.60 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-8-MP3 [2.60 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-9-MP3 [2.59 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-10-MP3 [2.59 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-11-MP3 [2.69 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-12-MP3 [2.57 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-13-MP3 [2.60 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-14-MP3 [2.59 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-15-MP3 [2.61 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-16-MP3 [2.61 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-17-MP3 [2.65 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-18-MP3 [2.61 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-19-MP3 [2.61 MB] DOWNLOAD

GHADIYO-PAALO-20-MP3 [2.59 MB] DOWNLOAD
ટપકાવાળા ગુજરાતી અંકની પી.ડી.એફ. ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર કલીક કરો.

                                                  

                                         


આ પ્રોગ્રામથી વિદ્યાર્થીઓને ગણિત માટે (૧) સરવાળા (ર) બાદબાકી (૩) ગુણાકાર (૪) સંખ્યાજ્ઞાન (પ) નાની મોટી સંખ્યા (૬) ચડતો-ઉતરતો ક્રમ (૭) વચ્ચેનીપહેલાની અને પછીની સંખ્યાની સમજ તેમજ પરીક્ષા/પ્રેક્ટિસ લઈ શકાય છે.

સુચનાઓ :
(1) નીચે આપેલા તમામ પ્રોગ્રામ કમ્પ્યુટરમાં ચાલશે.
(2) આ માટે કમ્પ્યુટરમાં MICROSOFT EXCEL-2007ની જરૂરીયાત રહેશે.
(3) પ્રોગ્રામ open કરો ત્યારે જો Enable Macro અને Disable Macro લખાયને આવે તો Enable Macro વાળું બટન પ્રેસ કરવું.
(4) જે તે સેલમાં લખવામાં તકલીફ થાય તો જે તે સેલમાં જઈ F2 Key પ્રેસ કરવી.
(5) પ્રોગ્રામની સ્કીન નાની કે મોટી કરવી હોય Ctrl Key  દબાવી રાખી અને માઉસના રોલરને આગળ કે પાછળ કરવું.

(૧) સરવાળા (ર) બાદબાકી (૩) ગુણાકાર (૪) ભાગાકાર માટેનો ખાસ કમ્પ્યુટર સોફટવેર કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લઈ શકાય છે. આ માટે જરૂરી સોફટવેર JAVA SOFTWER  કમ્પ્યુટરમાં હોવો જરૂરી છે. જો ના હોય તો ફોન્ટ અને સોફટવેરના મેનુમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.

BASIC MATHS PRACTICE SOFTWER DOWNLOAD 1.18 MB


જો BASIC MATHS PRACTICE SOFTWER નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવોતેનો ખ્યાલ ન આવે તો નીચેનો વિડિયો નીચેની લીંક પર CLICK .  

BASIC MATHS PRACTICE SOFTWERનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો? તેનો VIDEO

           “બાળ ગણિત APPS

            

બાળ ગણિત એપ્સ એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ માટેની એપ્સ છે. જેમાં ફોટામાં દર્શાવ્યા મુજબની ગાણિતીક ક્રિયાઓ થાય છે.

“બાળ ગણિત” એપ્સ DOWNLOAD 5.06 MB


ર થી ૧ર સુધીના પાળાની PRACTICE માટેની   એન્ડ્રોઈડ એપ્સ

2 X 12 TABLE (પાળા) GAME APPS DOWNLOAD 2.45 MB
:: ગુજરાતીમાં ઘડિયાગાન ::

સંગીત સાથે યોગ્ય રાગ-ઢાળમાં નિહાળો વિડિયો ફાઈલ અને ડાઉનલોડ કરો.======================
YOUTUBE પરના કોઈપણ વિડિયો DOWNLOAD કરવા જે તે VIDEO ચાલુ કરો અને તેમાં YOU અને TUBEની વચ્ચે MAGIC લખો ENTER KEY PRESS કરો. ત્યારબાદ DOWNLOAD Video  બટન PRESS કરો. વિડિયો DOWNLOAD થઈ શકશે.
EXAMPLE :  https://www.youtube.com/watch?v=grtL6ks7X-I  DOWNLOAD કરવા https://www.youMAGICtube.com/watch?v=grtL6ks7X-I   લખો ENTER KEY PRESS કરો. ત્યારબાદ DOWNLOAD Video  બટન PRESS કરો. વિડિયો DOWNLOAD થઈ શકશે.
============================

9 comments:

 1. Ukg student mate bhaasha ane ganit mate flash game hoy to muko sir.

  ReplyDelete
 2. Ukg student mate bhaasha ane ganit mate flash game hoy to muko sir.

  ReplyDelete
 3. Motavada sorathiya bhavna1/24/2019 12:41:00 PM

  Std 3nu aaspass biju satra

  ReplyDelete
 4. std 4 nu matirial nathi apyu

  ReplyDelete
 5. std 4 nu matirial nathi apyu

  ReplyDelete
 6. std 4 nu matirial nathi apyu

  ReplyDelete